Nieruchomości

  • 09.04.2021 godz. 10:00 licytacja nieruchomości w Jaszowicach

    OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Mirosław Siebyła na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.04.2021 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu mającego siedzibę pod adresem: Radom, ul. Warszawska 1, 26-610 Radom w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Jaszowice gm. Zakrzew o powierzchni 8800 m2, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: Wielocha Piotr. Suma oszacowania wynosi 35 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 26 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: 76 1600 1462 1879 7201 8000 0001 Bank BNP Paribas SA Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w w Radomiu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: VII Co 420/20). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Mirosław Siebyła
  • 18.03.2021 godz. 10 licytacja domu w zabudowie szeregowej przy ulicy Klwateckiej w Radomiu

    OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Mirosław Siebyła na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.03.2021 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu mającego siedzibę pod adresem: Radom, ul. Warszawska 1, w sali nr VII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w Radomiu przy ulicy Klwateckiej o powierzchni 224 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 159,85 m2, w stanie surowym zamkniętym będącej własnością dłużników Kwiatkowska Małgorzata Kwiatkowski Marek, dla której SĄD REJONOWY RADOM VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00125175/3 Suma oszacowania wynosi 315 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 236 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: 76 1600 1462 1879 7201 8000 0001 Bank BNP Paribas SA Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 61/20). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Mirosław Siebyła