Opłaty / WydatkiOpłaty egzekucyjne

Komornik pobiera opłaty egzekucyjne :

1) za prowadzenie egzekucji ( w tym również zabezpieczenie roszczeń);
2) za dokonanie innych czynności określonych ustawowo (art. 60 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi Dz. U. Nr 42, poz. 289).

Opłaty egzekucyjne mogą być:

1) stosunkowe tj. obliczone od wartości wyegzekwowanego świadczenia albo od wartości roszczenia podlegającego zabezpieczeniu.

Opłaty stosunkowe związane są z egzekucją świadczeń pieniężnych oraz z zabezpieczeniem roszczeń pieniężnych.

2) stałe tj. oznaczone ryczałtową sumą pieniężną.

Opłaty stałe związane są z egzekucją świadczeń niepieniężnych i dokonaniem zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.

W myśl art. 49 ust.1 uoksie opłata stosunkowa wynosi 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia , nie może być jednak niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niżej niż 1/10 i nie wyżej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Chodzi tu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obecnie ustalonego na poziomie 2578,26 zł. brutto.

Opłatę stosunkową komornik pobiera od dłużnika po dokonaniu czynności egzekucyjnych, w wysokości proporcjonalnej do wyegzekwowanych kwot.

Natomiast opłatę stałą oraz opłatę stosunkową za dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego ( z wyjątkiem przewidzianym w art. 45 ust. 2 i art 49a ust. 3 uoksie dotyczącym roszczeń niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wszczętych na wniosek Skarbu Państwa ) wierzyciel obowiązany jest uiścić w całości przed wszczęciem egzekucji lub dokonaniem zabezpieczenia. Od uiszczenia tych opłat uzależnione jest wszczęcie egzekucji oraz dokonanie zabezpieczenia. Nieopłacony przez wierzyciela w terminie 7 dni od wezwania do zapłaty wniosek o dokonanie zabezpieczenia roszczenia podlega zwrotowi. Nieopłacony w terminie 7 dni wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych i o dokonanie zabezpieczenia takich roszczeń powoduje zwrot wniosku lub odmowę dokonania czynności.

Za dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego komornikowi przysługuje opłata w wysokości 2 % wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 46 ust 1 uoksie do wartości egzekwowanego świadczenia lub zabezpieczonego roszczenia, stanowiącej podstawę ustalenia opłaty wlicza się odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji lub zabezpieczeniu wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku lub rozszerzenia egzekucji. Do w/w wartości nie wlicza się natomiast kosztów toczącego się postępowania egzekucyjnego lub dokonania zabezpieczenia oraz kosztów zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego w tym postępowaniu. Przy oznaczeniu wartości egzekwowanego świadczenia każde rozpoczęte 10 zł. liczy się za pełne (ust. 2 i 3 art. 46 uoksie ).

Opłata stała stanowi procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, różny w zależności od rodzaju dokonywanej czynności.

Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 50 uoksie)

Za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości, wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór niruchomości, opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób (eksmisja) opłata wynosi 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od jednej izby. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych (art. 51 uoksie);

10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku (art. 53 uoksie);

3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 797¹ kpc. W razie odnalezienia majątku dłużnika w tym trybie komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 53a uoksie);

25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie w innych przypadkach niż wyżej podane np. wprowadzenie w posiadanie nieruchomości bez usuwania znajdujących się na niej ruchomości (art. 54 uoksie);
4% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego od każdej opieczętowanej izby lub innego pomieszczenia za opieczętowanie lub zdjęcie pieczęci, bez dokonywania równoczesnego spisu (art. 55 uokie);

25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za wszystkie czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych organów porządkowych, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnetrznego (art. 57 uoksie);

25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz za wykonanie nakazu w sprawie osadzenia dłużnika w zakładzie karnym (art. 58 uoksie).Wykorzystano Komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji autorstwa Andrzeja Marciniaka , wydawnictwo LexisNexis Warszawa 2008 r.